Завантажити

ЧЕК-ЛИСТ

(перевірка підготовлених матеріалів на відповідність Порядку оформлення та подання публікацій для оприлюднення в «Журналі НАМН України»)

 

 • надіслані матеріали не можуть бути опублікованими раніше в будь-яких виданнях / розміщеними на будь-яких платформах жодним із співавторів;
 • у паперовій формі до редакції надсилають: а) супровідний лист, b) експертний акт про можливість відкритого публікування статті, c) ліцензійний договір;
 • усі матеріали направляють до редакційного відділу в остаточній редакції; під час верстки можлива коректура, але не редактура;
 • для кожного автора українською, англійською та російською мовами подають прізвище, ім’я, по батькові (повністю, без скорочень), місце роботи, посаду із зазначенням структурного підрозділу установи, науковий ступінь, учене звання, ORCID (за наявності);
 • для кожної установи зазначають їхні повні назви та поштові адреси з індексом (українською, англійською та російською мовами);
 • зазначають електронну адресу автора, який відповідає за листування з читачами;
 • наводять електронну адресу, робочий і мобільний телефони автора, який відповідає за контактування з редакцією (ці дані не публікують у журналі);
 • до основного тексту статті додають резюме українською, англійською та російською мовами, обсяг кожного не може бути меншим за 1800 друкованих знаків;
 • резюме (summary) дослідницької статті має відповідати структурі: мета дослідження, матеріали та методи, результати, висновки;
 • обсяг дослідницької статті не має перевищувати 35 тис. друкованих знаків, вона повинна мати таку структуру: вступ (Introduction), матеріали та методи проведення досліджень (Matherials&methods); результати та їх обговорення (Results &Discussion); висновки й перспективи (Conclusions); список використаних джерел (References);
 • обсяг оглядової статті не повинен перевищувати 45 тис. друкованих знаків, текст має бути розподіленим на тематичні розділи;
 • усі тексти, використані в ілюстративних матеріалах (таблицях, графіках, рисунках і т. ін.), а також описах до них, наводять українською та англійською мовами;
 • усі позначення та найменування одиниць фізичних величин подають відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ). Усі абревіатури мають бути розшифровані при першому (і лише першому!) згадуванні;
 • нумерований і маркований списки формують автоматично;
 • список використаних джерел (References) у дослідницькій статті не повинен перевищувати 40 позицій, а в оглядовій – 100. Джерела мають бути нумеровані й організовані в списку відповідно до згадування їх у тексті;
 • список використаних джерел оформляють відповідно до вимог стилю Vancouver. URL-адреси або DOI наводять для кожного (за наявності) електронного ресурсу зі списку;
 • припустимий обсяг цитування робіт когось із співавторів (самоцитування) становить до 15 % списку, посилання на монографії й тези конференцій – не більше 30 % списку.

logo namn


© Національна академія медичних наук України, 2003-2019.