Завантажити

Додаток №1 до Положення про Журнал НАМН України

Порядок оформлення та подання публікацій для оприлюднення в «Журналі Національної академії медичних наук України»

«Журнал Національної академії медичних наук України, або Journal of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine» (далі – Журнал), публікує статті проблемного характеру, наукові огляди найважливіших досягнень в основних галузях медичної науки, матеріали сесій НАМН України, а також (стисло) ще не друковані повідомлення (що не перешкоджає публікації розширеного варіанта статті в інших періодичних виданнях) про оригінальні дослідження в галузі експериментальної, клінічної та профілактичної медицини.

Під час підготовки та оформлення статей автори мають керуватися цими правилами, розробленими редакцією на підставі рекомендацій Державної атестаційної колегії МОН України, а також «Єдиними вимогами до рукописів, які подаються в біомедичні журнали» та правилами написання й редагування матеріалів, розробленими Міжнародним комітетом редакторів медичних журналів (Recommendations for the Conduct, Reporting, Editing and Publication of Scholarly Work in Medical Journals (ICMJE Recommendations, formerly the Uniform Requirements for Manuscripts); http://www.icmje.org).

Редакція працює лише з тими матеріалами, що раніше не публікувалися друкованими або електронними ЗМІ українською, англійською чи будь-якою іншою мовами. Редакція звертається до авторів із проханням додавати до надісланих матеріалів результати аналізу текстів електронними програмами, що визначають рівень їхньої оригінальності (content-watch.ru, advego.com або іншими). Матеріали, унікальність яких становить не менше 70 %, направляють електронною поштою на адресу редакції (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) з додатками, що містять:

 • супровідний лист від установи, у якій виконано наукову працю, із підписом керівника дослідження (приклад завантажте тут, будь ласка);
 • акт експертної комісії (експертний висновок) про відсутність у матеріалах інформації, що становить державну таємницю, та про можливість їх відкритого публікування (зразок завантажте тут, будь ласка);
 • авторський договір на публікацію твору (договір завантажте тут, будь ласка).

При цьому матеріали, що надсилаються до редакції, мають відповідати таким технічним вимогам:

 • усі матеріали надходять до Журналу в остаточній редакції. Редагування текстів, ілюстрацій, підписів до ілюстративного ряду і т. ін. під час розміщення матеріалів на шпальтах Журналу заборонено. У разі виникнення такої необхідності верстка статті, що потребує редагування, може бути припинена за рішенням редакції, а матеріал повернено автору для доопрацювання;
 • електронний файл з матеріалом для публікації має назву латинськими літерами відповідно до скороченої назви інституту та прізвища автора-кореспондента;
 • кожна стаття має індекс УДК;
 • прізвища авторів зі складу авторської групи друкують у порядку, повідомленому редакції автором-кореспондентом. При цьому в титулі статті ініціали передують прізвищам;
 • метадані кожної статті, що містять її назву, афіліацію авторів та повну назву, поштову адресу з індексом установ, резюме статті, ключові слова, а також блок «для цитування», подають українською, англійською та російською мовами;
 • афіліація кожного автора (українською, англійською та російською) містить:
  • прізвище[1], ім’я та по батькові (повністю, без скорочень). (Увага! Транслітерація ПІБ англійською наводиться відповідно до запису в закордонному паспорті або постанови Кабінету Міністрів від 27.01.2010 р. № 55 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP100055.html);
  • науковий ступінь та вчене звання;
  • посада із зазначенням структурного підрозділу та назви установи за основним місцем роботи автора;
  • унікальний міжнародний ідентифікатор науковця ORCID (www.orcid.org).

Для автора, відповідального за листування, необхідно зазначити електронну адресу для спілкування з читачами (прохання не використовувати приватних електронних поштових скриньок сумнівного звучання);

 • паспортні дані установ містять їхню повну назву (при цьому англійською рекомендовано наводити назву установи, надаючи перевагу написанню назви установи в її профілі в міжнародних базах даних) та поштову адресу[2];
 • обсяг резюме статті (summary) разом з ключовими словами становить не менше 1800 друкованих знаків без пробілів (250–300 слів). Резюме статті (summary) для всіх статей, крім оглядових, має бути чітко структурованим та містити як обов’язкові такі розділи:
  • мета дослідження;
  • матеріали та методи дослідження;
  • результати дослідження;
  • висновки.

(Скорочення слів не допускаються, окрім загальновживаних);

 • ключові слова – від 5 до 10 слів або словосполучень, що розкривають зміст статті, її унікальність та значимість у певному сегменті медичної науки.

Технічні вимоги до тексту статті (норми оформлення та структура)

Текст статті створюють у MS Word у форматі RTF;

шрифт – Times New Roman, чорного кольору;

кегль – 12;

орієнтація книжкова;

міжрядковий інтервал полуторний;

текст без переносів;

формат А4 (210 × 297 мм);

поля з усіх боків – по 2 см;

сторінки пронумеровані.

Норми оформлення

Стаття має бути ретельно відредагована та вивірена авторами. Виправлення й уточнення під час верстки не припустимі. Виклад матеріалу має бути чітким, без довгих вступів і повторів.

Усі позначення та найменування одиниць фізичних величин подають відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ). Якщо дослідження виконували на приладах, що дають показники в інших одиницях, необхідно останні конвертувати в систему СІ, подавши несистемні одиниці в круглих дужках.

Якщо при підготовці статті в програмі Word застосовано функцію «Рецензування», то, перш ніж зберегти файл, потрібно скасувати функцію «Рецензування» та застосувати функцію «Прийняти всі зміни в документі».

Абревіатури (лише великими буквами) застосовуються в тексті тільки після їх першого згадування з повним розшифруванням.

Заголовки та підзаголовки набирають напівжирним шрифтом з вирівнюванням зліва, точка в кінці заголовка не ставиться. Інше форматування (виділення фрагментів тексту курсивом, підкресленням) у тексті статті не припустиме. Перед заголовками залишають один абзацний відступ.

У порядкових чисельниках необхідно робити нарощення – 5-та група (тут використовувати тільки арабські цифри), діабет 2-го типу, 2-га або 3-тя доба, але 2, 3, 5-та доби.

При наборі основного тексту є неприпустимим встановлення поспіль двох і більше символів «пробіл», абзаців та інших відступів за допомогою клавіши «Табуляція», відступу (пропуску) між словом і символами «крапка», «кома», «лапки», «дужка».

Нумеровані й марковані списки формуються тільки автоматично.

Дані, наведені в таблицях, не повинні дублювати дані рисунків і тексту статті та навпаки.

Обсяг оригінальної статті не повинен перевищувати 30–35 тис. друкованих знаків з пробілами, оглядової – 40–45 тис.

Автори несуть повну відповідальність за зміст та вірогідність наведених у статті даних.

 

Структура статі

Загальні вимоги до структури наукових статей:

 • вступ (Introduction)
 1. сформулювати загальну проблему, визначити її зв’язок з теоретичною та практичною медициною;
 2. проаналізувати останні дослідження й публікації, пов’язані із розв'язанням певної проблеми, на які спирається автор, визначити ще не вирішені питання загальної проблеми, яким присвячено статтю;
 3. сформулювати мету статті, що випливає з постановки загальної проблеми й огляду раніше виконаних досліджень;
 • матеріали та методи досліджень (Matherials&methods);
 • результати та їх обговорення (Results &Discussion);
 • висновки дослідження та перспективи подальших наукових розвідок у визначеному напрямі (Conclusions);
 • список використаних джерел (References).

Оглядові статті мають бути розподілені на довільні тематичні розділи за задумом авторів.

Технічні вимоги до ілюстрацій

Усі ілюстрації розміщують у тексті, а також надсилають до редакції в окремих файлах. Графіки й діаграми зберігають як діаграми Word або у форматі MS Excel, рисунки та фотографії – у форматі TIFF або JPEG. Схеми, графіки, діаграми будують таким чином, щоб забезпечити можливість внесення правок під час підготовки матеріалу до друку.

Однотипні ілюстрації мають бути однаковими за розміром, масштабом, способом подання інформації.

Кожен ілюстративний матеріал повинен мати посилання на нього в тексті та окрему індивідуальну назву, яка забезпечуватиме цьому матеріалу самодостатність (тобто для його аналізу не потрібно буде звертатися до тексту).

Рисунки мають бути чіткими, фотографії – контрастними, роздільна здатність – не менше 300 dpi).

Назви схем і рисунків розміщують під ними, вирівнюють ліворуч. У підрисункових написах пояснюють усі криві, літери, цифри, інші умовні позначення. Посилання на основний текст припустиме для уникнення повторів і неточностей. У підписах до мікрофотографій потрібно зазначити ступінь збільшення та метод забарвлення.

Рисунки (схеми, графіки, діаграми, фото) подають у чорно-білому або кольоровому форматі. Вони повинні містити всі необхідні позначення координатних осей, кривих, інших деталей. При цьому формат файлу з рисунком (діаграмою) повинен забезпечувати можливість копіювати текст із рисунком (діаграмою) або ж усі тексти з рисунку (діаграми) мають бути подані нижче в текстовому редакторі Word.

Усі лінії, криві, символи, позначення осей зображають чітко (лінії кривих мають бути товщими за координатні осі).

Усі супровідні тексти (підрисункові підписи, написи на малюнках і фото та ін.) виконують мовою статті, а також обов’язково – англійською мовою.

Таблиці подають в редакторах Word або Еxel (при цьому в графах таблиць не потрібно застосовувати функцію Enter). Таблиці повинні мати назву, бути компактними, наочними, заголовки граф – точно відповідати їх змісту, мати посилання в тексті. У них мають бути чітко зазначені розмірність показників і форма подання даних (M ± m; M ± SD; Mt; Mo; перцентилі тощо). Усі цифри, підсумки та відсотки в таблицях ретельно перевіряють на відповідність згадуванням у тексті. У тексті має бути посилання на кожну таблицю. Усі пояснення, зокрема й розшифровку абревіатур, подають у примітках.

Таблиці створюють у текстовому редакторі Microsoft Word, при застосуванні таблиць значних обсягів – у редакторі Exсel.

При форматуванні тексту в графах таблиці використання абзацного відступу не допускається.

Номер таблиці розміщують праворуч, назву – над таблицею по центру без абзаців. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапку не ставлять. Після таблиці текст розміщують з одним абзацним відступом.

УВАГА! Усі супровідні тексти для всього ілюстративного матеріалу (таблиці, графіки, рисунки, діаграми тощо), застосованого в статті, подають українською та англійською мовами!

Формули подають у форматі MS Equation, нумерують у круглих дужках праворуч. Значні за обсягом формули записують у кілька рядків. У математичних формулах для розмежування великих та малих літер, що майже не відрізняються за своїм написанням, рекоменгдовано застосовувати курсив: P і p, C і c, К і k тощо.

Технічні вимоги до списку використаних джерел

Список використаних джерел (References) оформляють ВИКЛЮЧНО АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ відповідно до стилю Vancouver, формалізованому International Committee of Medical Journal Editors у документі «Citing Medicine» і ухваленому Національною медичною бібліотекою США для баз даних MEDLINE/PubMed. Детальну інформацію щодо оформлення Списку використаних джерел згідно з цим стилем можна отримати на сайті: http://www.nlm.nih.gov/citingmedicine.

Приклади оформлення бібліографічного опису джерел наведено нижче.

Джерела нумерують та організовують у переліку посилань у порядку їх згадування в тексті. Посилання в тексті позначають цифрами у квадратних дужках.

Список використаних джерел обмежений 40 позиціями для оригінального дослідження та 100 позиціями для оглядової статті.

Cписок використаних джерел розміщують наприкінці роботи на окремій сторінці. Він надає інформацію, необхідну для загальної характеристики, ідентифікування та пошуку будь-якого джерела, процитованого в тексті документа. У бібліографічному посиланні на електронний ресурс віддаленого доступу потрібно зазначати його електронну адресу – URL (Uniform Resource Locator) або, за наявності, міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (Digital Objective Identification). Не менш ніж 80 % використаних джерел повинні мати їх DOI. Бажано надавати перевагу найсучаснішим матеріалам, опублікованим упродовж останніх 5–7 років.

УВАГА! Самоцитування (посилання на статті співавторів матеріалу) не має перевищувати 10–15 %.

Посилання на монографії й тези конференцій – до 30 %.

Редакція звертається із проханням до авторів: за можливості, використовувати для посилання публікації, опубліковані в оригіналі українською або російською мовами, у межах 30 % від списку використаних джерел.

Кожне джерело, процитоване в науковій праці, має бути зазначеним у списку використаних джерел. Відповідно й кожне джерело зі списку потрібно подати в тексті статті. Кожен запис у списку ретельно вивіряють. Відповідальність за правильність наведених у списку даних несе(уть) автор(и).

Рекомендації з оформлення посилань у наукових працях: Ванкувер-стиль (Vancouver style)[3]

Якщо публікація має від одного до шести авторів, у посиланні необхідно зазначити їх усіх через кому (див. опис статті із журналу 1–6 авторів).

Якщо авторів понад шість, необхідно зазначити шістьох авторів через кому й додати «та ін.» (див. опис статті із журналу 7 і більше авторів).

У посиланні необхідно скорочувати кількість сторінок, де це можливо, наприклад, якщо цитату розміщено на сторінках 123-124, то в посиланні зазначають «123-4».

Необхідно скорочувати назви місяців у датах звернення, публікації тощо (відповідно до мовних правил певної країни).

 

Схема

Приклад

Стаття з журналу (1-6 авторів)

Прізвище1 Ініціали1,

Прізвище2 Ініціали2,

Прізвище3 Ініціали3,

Прізвище4 Ініціали4,

Прізвище5 Ініціали5,

Прізвище6 Ініціали6.

Назва статті. Назва журналу. Дата публікації;Номер тому(Номер випуску):Сторінковий інтервал.

Petitti DB, Crooks VC, Buckwalter JG, Chiu V. Blood pressure levels before dementia. Arch Neurol. 2005 Jan 12;62(1):112-6.

Немец АЮ, Ваврив ДМ. Взаимодействие высокочастотных и низкочастотных колебаний в синхронизируемом генераторе. Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. 2015 Янв 8;58(12):53-61.

Стаття з журналу

(7 і більше авторів)

Прізвище1 Ініціали1,

Прізвище2 Ініціали2,

Прізвище3 Ініціали3,

Прізвище4 Ініціали4,

Прізвище5 Ініціали5,

Прізвище6 Ініціали6,

та ін. Назва статті. Назва журналу. Дата публікації;Номер тому (Номер випуску): Сторінковий інтервал.

Hallal AH, Amortegui JD, Jeroukhimov IM, Casillas J, Schulman CI, Manning RJ, et al. Magnetic resonance cholangiopancreatography accurately detects common bile duct stones in resolving gallstone pancreatitis. J Am Coll Surg. 2005 Jun 12;200(6):869-75.

Батурин СА, Дьяченко НХ, Ложкін РН, Ільченко АС, Кур’ята ЛД, Шумко ВГ, та ін. Розробка математичної моделі відкладання сажі у фільтрі відпрацьованих газів автомобіля. Вісник ЖДТУ. Сер.: Техн. Науки. 2013 Груд 18;4(67):75-9

 

Стаття з журналу (online)

Прізвище Ініціали. Назва статті. Назва журналу [Інтернет]. Дата публікації [Дата цитування];Номер тому(Номер випуску):Сторінковий інтервал. Доступно: URL DOI

Stockhausen L, Turale S. An explorative study of Australian nursing scholars and contemporary scholarship. J Nurs Scholarsh [Internet]. 2011 Mar [cited 2013 Feb 19];43(1):89-96. Available from: http://search.proquest.com.ezproxy.lib.monash.edu.au/docview/858241255

Пилипко ММ, Морозов ДВ. Порівняльний аналіз схем КМОП суматорів на 10 транзисторах. Изв. вузов. Радиоэл. [Інтернет]. 2014 Бер [цитовано 2016 Січ 22];57(9):42-54. Доступно: http://radio.kpi.ua/article/view

Kanneganti P, Harris JD, Brophy RH, Carey JL, Lattermann C, Flanigan DC. The effect of smoking on ligament and cartilage surgery in the knee. Am J Sports Med [Internet]. 2012 Dec [cited 2013 Feb 19];40(12):2872-8. Available from: http://ajs.sagepub.com/content/40/12/2872 DOI: 10.1177/0363546512458223

Польщиков КО, Лаврут ОО. Математична модель процесу обміну інформацією. Системи обробки інформації [Інтернет]. 2007 [цитовано 2016 Січ 20];1(13):82–3. Доступно: http://sit.nuou.org.ua/article/view/39029 DOI: 10.1109/25.966585.

 

Книга

Прізвище Ініціали. Назва книги. Номер видання*. Місце видання: Видавець;Рік видання. Кількість сторінок.

*якщо не перше

Carlson BM. Human embryology and developmental biology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2009. 541 p.

Вентцель ЕС. Системи обробки інформації.

Київ: Політехніка; 1992. 552 с.

 

Книга за редакцією

Прізвище редактора. Ініціали, редактор. Назва книги. Номер видання*. Місце видання: Видавець; Рік видання. Кількість сторінок.

*якщо не перше

O'Campo P, Dunn JR, editors. Rethinking social

epidemiology: towards a science of change. Dordrecht: Springer; 2012. 348 p.

Герасимов БМ, редактор. Інтелектуальні системи підтримки рішень менеджменту. Львів: МАКНС;2005. 119 с.

 

Частина книги

Прізвище Ініціали. Назва книги. Номер видання. Місце видання: Видавець; Рік видання. Номер розділу, Назва розділу; сторінковий інтервал розділу.

Speroff L, Fritz MA. Clinical gynecologic endocrinology and infertility. 7th ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2005. Chapter 29, Endometriosis; p. 1103-33.

Шумілін ОР, редактор. Бойовий статут Сухопутних військ. Київ: КСВ ЗСУ; 2010.Частина 2, Батальйон, рота; с. 172–184.

 

Електронна книга

Прізвище Ініціали. Назва веб-сторінки [Інтернет]. Місце видання: Спонсор веб-сайта/Видавець; Рік видання [дата цитування]. Кількість сторінок. Доступно: URL DOI:

Schiraldi GR. Post-traumatic stress disorder sourcebook: a guide to healing, recovery, and growth [Internet]. New York: McGraw-Hill; 2000 [cited 2006 Nov 6]. 446 p. Available from: http://books.mcgraw-hill.com/getbook.php?isbn=0071393722&template=#tocDOI: 10.1036/0737302658

Дахно ІІ. Історія держави і права: навч. посібн. для студ. ВНЗ [Інтернет]. Київ: Цул; 2013 [цитовано 2016 Січ 20]; 658 с. Доступно: http://culonline.com.ua/index.php?newsid=820

 

Автореферат або

дисертація

Прізвище Ініціали. Назва роботи [тип роботи]. Місце видання: Установа, в якій надруковано роботу; Рік видання. Кількість сторінок.

O’Brien KA. The philosophical and empirical intersections of Chinese medicine and western medicine [dissertation]. Melbourne, AU; Monash University; 2006. 439 p.

Швачка МТ. Властивості розв'язків стохастичних диференціально-функціональних рівнянь з нескінченною післядією [дисертація]. Чернівці: Чернів. нац. ун-т; 2014. 68 с.

Автореферат чи дисертація

(online)

Прізвище Ініціали. Назва роботи [тип роботи в Інтернеті]. Місце видання: Видавець; Рік видання. [цитовано Дата]. Доступно: URL

DOI:

Bianchi M. Multiscale fabrication of functional materials for regenerative medicine [dissertation on the internet]. Bologna, IT: University of Bologna; 2011. [cited 2012 Dec 07]. Available from: http://ezproxy.lib.monash.edu.au/login?url=http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-22881-0

Пустова МТ. Аналітичні та статистичні моделі оцінювання показників ефективності функціонування call-центрів [дисертація в Інтернеті]. Чернівці: Чернів. нац. ун-т; 2014. [цитовано 2016 Січ 20] Доступно: http://www.disslib.org/analitychni-tastatystychni-modeli-otsinjuvannja-pokaznykivefektyvnosti.html

Матеріали конференцій

(опубліковані: автор/редактор)

Прізвище Ініціали. Назва матеріалу. В: Прізвище редактора Ініціали, редактор. Назва видання. Матеріали конференції Назва; Дата конференції; Місце конференції. Місце видання: Видавець; Рік видання. Сторінковий інтервал.

або

Прізвище редактора Ініціали, редактор(и). Назва видання. Назва матеріалів конференції; Дата конференції; Місце конференції. Місце видання: Видавець; Рік видання.

Grassby AJ. Health care in the multi-culturalsociety. In: Walpole R, editor. Rural Health. Proceedings of the Rural Health Conference of the Royal Australian College of General Practioners; 1978; Melbourne. Melbourne, AU: The Royal Australian College of Practioners; 1979. p. 49-50.

Абрамов ДО, Фінансові механізми забезпечення реалізації портфелю інноваційних проектів підприємств України. В: Редько ОВ, редактор. Матеріали VІ Всеукр. наук.-практ. конф. Сучасні підходи до управління підприємством; 2015 Квіт 15-17; Київ. Київ: НТУУ «КПІ»; 2015, с. 15-20.

Harris AH, editor. Economics and health. Proceedings of the 19th Australian Conference of Health Economists; 1997 Sep 13-14; Sydney, AU.

Kensington (AU): School of Health Services Management, University of New South Wales; 1998.

Дубровка ФЛ, редактор. Матеріали VIII International Conference on Antenna Theory and Techniques (ICATT); 2012 Трав 10-12; Харків, Харків: Харк. Нац. ун-т радіоелектр.; 2012.

Електронний ресурс (веб-сайт)

Прізвище Ініціали або Назва організації. Назва сторінки [Інтернет]. Місце видання: Видавець; Дата або рік видання [оновлено Дата; цитовано Дата]. Доступно: URL

Diabetes Australia. Diabetes globally [Internet]. Canberra ACT: Diabetes Australia; 2012 [updated 2012 June 15; cited 2012 Nov 5]. Available from: http://www.diabetesaustralia.com.au/en/ Understanding-Diabetes/Diabetes-Globally/

Видавнича служба УРАН. Наукова періодика України [Інтернет]. Київ: Видавнича служба УРАН; 2013 [оновлено 2016 Січ 10; цитовано 2016 Січ 20]. Доступно: http://journals.uran.ua/

Урядові та технічні

звіти (друк)

Прізвище Ініціали. Назва звіту. Місце видання: Видавець; Дата видання. Кількість сторінок. Номер звіту.

Rowe IL, Carson NE. Medical manpower in Victoria. East Bentleigh (AU): Monash University, Department of Community Practice; 1981. 35 p.Report №: 4.

Нелін ЄН. Високовибірні резонансно-тунельні кристалоподібні пристрої обробки сигналів. Київ: НТУУ «КПІ»; 2011. 119 с. Д/б № 2332-п.

Урядові та технічні звіти

роботи (online)

Прізвище Ініціали. Назва звіту [Інтернет]. Місце видання: Видавець; Дата видання [цитовано Дата]. Кількість сторінок. Номер звіту. Доступно: URL DOI.

Li Z, Zeki R, Hilder L, Sullivan EA. Australia's mothers and babies 2010 [Internet]. Canberra (AU): AIHW; 2012 [cited 2012 Dec 18]. 132 p. Cat.No.: PER 57. Available from:http://aihw.gov.au/publicationdetail/?id=60129542376

Нелін ЄН. Високовибірні резонансно-тунельні кристалоподібні пристрої обробки сигналів [Інтернет]. Київ: НТУУ «КПІ»; 2011 [цитовано 2016 Січ 20]. 119 с. Д/б № 2332-п. Доступно: http://ela.kpi.ua/handle/123456789/4753

Патент

Прізвище винахідника Ініціали, винахідник; Назва патентовласника, патентовласник. Назва винаходу. Номер патенту*. Дата публікації. * Вказати країну.

Pagedas AC, inventor; Ancel Surgical R&D Inc., assignee. Flexible endoscopic grasping and cutting device and positioning tool assembly. United States patent 20020103498. 2002 Aug 1.

Глухов ОЗ, Хархота ГІ, Агурова ІВ, Прохорова СІ, винахідники; Донецький ботанічний сад НАН України, патентовласник. Спосіб використання галофітів для демінералізації едафотопів техногенних земель. Патент України № 83384. 2013 Вер 10.

У поданому англійською мовою списку використаних джерел (REFERENCES) при оформленні україномовних / російськомовних джерел літератури прізвища авторів і назви журналів (якщо журнал не має англомовної назви), збірників, конференцій (семінарів, симпозіумів, з’їздів, круглих столів тощо) і видавництв потрібно транслітерувати латинськими літерами. Назву статті потрібно перекласти англійською та розмістити у квадратних дужках після прізвища (прізвищ) автора(ів). Після кожного посилання необхідно зазначити мову оригіналу джерела, наприклад, Ukrainian або Russian. При транслітерації україномовних джерел слід керуватися постановою Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27.01.2010 р. № 55 (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-2010-%D0%BF). Для зручності транслітерації україномовних джерел можна скористатися онлайн-конвертерами http://www.slovnyk.ua/services/translit.php, http://translit.kh.ua; російськомовних – http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html, https://translit.net/.

Назви періодичних видань скорочують відповідно до стилю, прийнятого в Index Medicus. Уточнити скорочені назви журналів (розшифрувати / знайти правильні скорочення) можна на відповідних сайтах журналів або на сайті PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nlmcatalog/journals .

Рецензування

Усі статті обов’язково рецензують за профілем наукового дослідження незалежні експерти, фахівці відповідної галузі науки (Порядок рецензування статей розміщено на сторінці Журналу за адресою www.journal.amnu.gov.ua ).

Рецензування здійснюється конфіденційно як для автора, так і для рецензентів. Рукопис направляють рецензенту без зазначення імені (імен) автора(ів) і назви установи. Редакція електронною поштою повідомляє автору-кореспонденту результати рецензування. Зауваження направляють автору-кореспонденту без імен рецензентів.

За відсутності істотних зауважень рецензовану статтю приймають для подальшої роботи.

У разі потреби змінити рукопис відповідно до зауважень рецензента редакція повертає рукопис статті та рецензію автору(ам) для доопрацювання або аргументованої відповіді рецензенту. Змінений авторами рукопис удруге надсилається рецензенту, в разі відсутності повторних зауважень стаття приймається для подальшої роботи.

Після отримання рецензій і відповідей автора редколегія схвалює рішення про публікацію (або відхилення) статті. Редакція залишає за собою право відхилити статтю без зазначення причин.

Якщо автор доопрацьовував статтю під час підготовки до публікації, датою надходження вважають день отримання редакцією остаточного тексту.

Остаточне рішення про доцільність публікації статті схвалює редакційна колегія.

Незначні стилістичні, номенклатурні та формальні виправлення вносять до статті без погодження з автором.

Черговість публікації статей установлюють відповідно до редакційного плану видання журналу.

Рукописи статей не повертають.

Оригінали статей і рецензій на них редакція зберігає впродовж 3 років з моменту публікації.

Авторство

Усі особи, зазначені як «автори», мають відповідати критеріям цього поняття. Участь кожного учасника в дослідженні повинна бути достатньою для того, щоб взяти на себе відповідальність за її зміст. Право називатися автором ґрунтується на значному внеску в концепцію та дизайн дослідження або в аналіз та інтерпретацію даних; значній участі в підготовці тексту статті або внесенні принципових змін, остаточному затвердженні версії, що подається до друку.

Порядок подання авторів визначається їхнім спільним рішенням.

Усі члени колективу, які не відповідають критеріям авторства, можуть бути зазначені за їхньою згодою в розділі «Вираз вдячності» наприкінці статті.

Редактори мають право запитати в авторів, яка участь кожного з них у написанні статті; ця інформація може бути опублікована.

Конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів, що стосується конкретного рукопису, виникає, якщо один з учасників процесу рецензування або публікації – автор, рецензент або редактор – має зобов’язання, які могли б вплинути на його/її думку (навіть якщо це і не відбувається насправді) через наукове суперництво, особисті або фінансові відносини.

У рукописі мають бути згадані всі особи та організації, що сприяли виконанню дослідження (фінансова підтримка, інший матеріальний чи особистий внесок у збір, аналіз та інтерпретацію даних).

Учасники процесу рецензування та публікації повинні повідомляти про наявність конфлікту інтересів. Автори повинні зазначати імена тих, кому, на їхню думку, не слід направляти рукопис на рецензування у зв’язку з можливим, як правило, професійним, конфліктом інтересів. Автори при поданні рукопису несуть відповідальність за розкриття своїх фінансових та інших конфліктних інтересів, здатних вплинути на їхню роботу.

Рецензенти повинні повідомляти редакцію про всі конфлікти інтересів, які можуть вплинути на їхню думку про рукописи, і відмовитися від рецензування конкретної статті, якщо вважають це виправданим. У свою чергу редакція повинна мати можливість оцінити об’єктивність рецензії та вирішити, чи не варто відмовитися від послуг цього рецензента.

Редколегія може використовувати інформацію, представлену в повідомленнях про наявність конфлікту інтересів і про фінансовий інтерес, як основу для ухвалення редакційних рішень.

Редактори, які ухвалюють рішення про прийняття рукопису до розгляду, його оприлюднення або відхилення, не повинні мати особистого, професійного чи фінансового інтересу / участі в будь-якому питанні, яке вони можуть вирішувати.

Дотримання прав пацієнтів та конфіденційність

Пацієнти мають право на дотримання конфіденційності інформації, яку не можна розголошувати без їхньої згоди. Матеріали, що дають змогу встановити особу, зокрема імена пацієнтів, ініціали, номери лікарень та історій хвороби, не можна публікувати у формі письмових описів, фотографій і родоводів, якщо тільки ця інформація не становить значної наукової цінності або якщо пацієнт (його батьки, опікуни) не надасть (нададуть) письмову згоду на публікацію. Автори повинні повідомити пацієнту, чи можлива ймовірність того, що матеріал, який дає змогу встановити особу, після публікації буде доступним у мережі Інтернет. Автори мають надати редакції письмову інформовану згоду пацієнта на поширення інформації та повідомити про це в статті.

Захист людини й тварин при проведенні наукового дослідження

Якщо в статті є описи досліджень за участю людини / людей, автори повинні зазначити, чи проводилися вони відповідно до етичних стандартів комітету, відповідального за подібні експерименти (що входить до складу установи або національного комітету), і Гельсінської декларації 1975 року та її зміненого й доповненого варіанта 2000 р. У сумнівних випадках автори повинні надати обґрунтування їхніх підходів і доказ того, що експертна рада установи затвердила аспекти дослідження, які спричинюють сумніви.

Посилаючись на експерименти за участю тварин, автори повинні зазначати, чи були дотримані правила проведення досліджень з використанням експериментальних тварин та правила установи щодо утримання та використання лабораторних тварин.

Множинні публікації

Редакція не розглядає рукописи, одночасно представлені для публікації в інші журнали, а також наукові праці, які в основному вже були опубліковані у формі статті або є частиною іншого дослідження, поданого чи прийнятого до публікації іншим друкованим виданням або електронним засобом масової інформації. Це не унеможливлює розгляду статті, не прийнятої до публікації іншим журналом, або повного опису, поданого після публікації попередніх результатів, тобто тез чи постерних повідомлень, представлених на наукових конференціях.

Статті, оформлення яких не відповідає зазначеним вимогам, не розглядають.


[1] Рекомендовано ретельно перевіряти написання прізвищ та імен авторів українською та англійською мовами на відповідність їх написанню в профілях пошукових систем та базах даних.

[2] При написанні адреси бажано дотримуватися англомовних правил її оформлення (з урахуванням розділових знаків): номер будинку вулиця, місто поштовий індекс, країна).

[3] За матеріалами НТБ НТУ України «Київський політехнічний інститут».

Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах : методичні рекомендації / автори-укладачі : О. Боженко, Ю. Корян, М. Федорець ; редколегія : В. С. Пашкова, О. В. Воскобойнікова-Гузєва, Я. Є. Сошинська, О. М. Бруй ; Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ; Українська бібліотечна асоціація. – К. : УБА, 2016. – 117 с.


© Національна академія медичних наук України, 2003-2019.