ЖУРНАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ, 2018, Том 24, № 3-4

Базика Д. А., Чумак А. А., Білоус Н. І., Абраменко І. В., Дягіль І. С., Мартина З. В. Розподіл генотипів поліморфного варіанту rs6983267 у некодуючій ділянці хромосоми 8q24.1 у хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію та ризик розвитку вторинних пухлин : 227 - 231227–231
Педаченко Є. Г., Хижняк М. В., Васильєва І. Г., Чопик Н. Г., Педаченко Ю. Є., Олексенко Н. П., Шуба І. М., Галанта О. С., Цюбко О. І. Вплив збагаченої тромбоцитами плазми різної концентрації на хондрогенез клітин пульпозного ядра щурів in vitro : 232 - 238
Лисяный Н. И. Функции и фенотипы микроглиальных клеток центральной нервной системы (обзор литературы и собственных исследований) : 239 -249
Котенко О. Г., Попов А. О., Гриненко А. В., Гусев А. В., Григорян М. С., Федоров Д. А., Коршак А. А., Остапишен А. Н., Минич А. А., Жиленко А. И., Юзвик К. А. Выбор метода хирургического лечения перихилярной холангиокарциномы : 250 - 257
Тронько М. Д., Коваленко А. Є., Таращенко Ю. М., Остафійчук М. В. Хірургічні аспекти тиреотоксикозу та хронічного аутоімунного тиреоїдиту (огляд літератури та власних досліджень) : 258 - 267
Щеглов Д. В., Чебанюк С. В., Конотопчик С. В., Свиридюк О. Є. Сучасні можливості надання невідкладної допомоги при ішемічному інсульті (огляд новітніх методів лікування та власних досліджень) : 268 - 276
Медведь В. І., Савка Т. Р. Тромбоемболія легеневої артерії в акушерстві (сучасні міжнародні рекомендації та нотатки з практики) : 277 - 289
Шатило В. Б., Ена Л. М., Орынчак М. А., Вакалюк И. П., Антонюк-Щеглова И. А., Наскалова С. С., Чижова В. П., Наумчук Н. С., Гаркавенко О. Г., Мудрук И. В., Лисенко Т.В., Купраш Е. В., Глушко Л. В., Вакалюк И. И., Човганюк О. С., Артёменко Н. Р., Лосюк Эффективность препарата “Кратал” у больных с предиабетическим нарушением углеводного обмена (результаты рандомизированного многоцентрового исследования) : 290 - 300
Романенко А. М., Возианов С. А., Фукушима Ш. Особенности репарации поврежденной ДНК уротелия мочевого пузыря у лиц, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях Украины : 301 - 307
Мавров Г. І., Федорич П. В., Репін М. В., Джораєва С. К., Осінська Т. В. Клініко-епідеміологічні аспекти протозойної інвазії Trichomonas vaginalis та ультраструктурні особливості морфотип ів збудника : 308 - 319
Горяінова Н. В., Третяк Н. М., Гордієнко А. І., Кубарова В. О., Басова О. В., Стародуб Г. С., Бортнік А. А. Оцінка ефективності лікування та прогноз перебігу мієлодиспластичного синдрому на підставі врахування експресії внутрішньоядерного білка Кі-67 : 320 - 328
Сердюк А. М., Акіменко В. Я., Стеблій Н. М. Результати вивчення взаємозв’язку між суб’єктивною оцінкою опитуваними стану свого здоров’я та умовами природного освітлення та інсоляції їх житла : 329 - 339
Antipkin Yu. G., Podolskyi V. V., Podolskyi Vl. V., Marions L., Gemzell-Danielson K., Makarenko M. V., Govseev D. O An update on the abortion problem in Ukraine : 340 - 348
Магльований А. В., Гриновець В. С., Тищенко В. І. Пам’яті Михайла Васильовича Даниленка (до 100-ї річниці від дня народження) : 349 - 353
XXIV з’їзд хірургів України (Київ, 26-28 вересня 2018 р.) : 354 - 359
XIX національний конгрес кардіологів України (Київ, 26–28 вересня 2018 р.) : 360 - 363
Академіку НАМН України А. М. Романенко — 80 років : 364
Академіку НАМН України С. В. Комісаренку — 75 років : 365 - 369
Зміст тому : 370 - 372
Авторський покажчик : 373

 

logo namn


© Національна академія медичних наук України, 2003-2019.